UTW animatorami działań edukacyjnych i integracyjnych Seniorów


Wiek przedemerytalny i emerytalny to dla wielu seniorów czas przystosowania się do nowych warunków życia. Często jest on postrzegany jako czas utraty dotychczasowych możliwości. Jednakże należy pamiętać, że jest to również czas dalszego rozwoju i kontynuacji wcześniejszych etapów życia, a przede wszystkim czas kolejnych zadań rozwojowych. To doskonały czas, aby zadbać o zdrowie, pielęgnować znajomości, pogłębiać wiedzę, nieść pomoc potrzebującym (wolontariat), czy uczestniczyć w zajęciach  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywność fizyczna i społeczna pozwala seniorom utrzymać życiowe zaangażowanie, mimo pojawiających się problemów i ograniczeń związanych z wiekiem. Niewątpliwie, Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) są instytucjami, które poprzez aktywizację osób starszych pomagają im zaadaptować się do zmian zachodzących we współczesnym świecie.

W ramach UTW kształcenie ustawiczne przybiera zróżnicowane formy, zaczynając od  organizacji warsztatów, seminariów, kursów komputerowych, kończąc na prowadzonych lektoratach, zajęciach sportowych. Uniwersytety Trzeciego Wieku przyczyniają się między innymi do: rozwoju na poziomie intelektualnym, społecznym, aktywności fizycznej osób starszych, wspieranie pogłębiania wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami, takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, angażowanie słuchaczy w aktywność sportową i turystyczną oraz w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. Ponadto, UTW pełnią istotną rolę na rzecz podtrzymywania więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Osobom biorącym udział w zajęciach organizowanych przez UTW łatwiej jest pokonać osamotnienie i spotykać się z innymi ludźmi. Ponadto, mogą składać swoje propozycje tematów poruszanych na wykładach.

Starzenie się społeczeństwa jest tendencją ogólnoświatową, która w dużym stopniu dotyczy państw europejskich, w tym również Polski. Badania pokazują, że tylko nieznaczna część populacji powyżej 65 roku życia jest aktywna zawodowo (ok. 3,5%). Pozostali zaś, po przejściu na emeryturę, „zamykają się w domach” – nie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym. Taki brak aktywności może prowadzić do wykluczenia społecznego. Seniorzy to najczęściej osoby samotne, obciążone różnymi schorzeniami, często nieradzące sobie z problemami dnia codziennego.  I tutaj, ze społecznego punktu widzenia,  bardzo ważne jest, aby nie dopuszczać i przeciwdziałać takim sytuacjom. Należy stworzyć osobom starszym alternatywę dla spędzania czasu w domu, wprowadzić działania aktywizujące, pomagać w poznawaniu pojawiających się „nowinek”. Jesień życia można spędzić efektywnie, rozwijając zainteresowania i pasje, na które często nie starczało wolnego czasu.

Uniwersytety Trzeciego Wielu pełnią ważną rolę w aktywizacji osób starszych. Ich głównymi celami jest umożliwianie osobom tym zdobywania i aktualizowania swojej wiedzy oraz poprawa jakości życia starszego pokolenia. Ich działalność przyczynia się do zaspokajania wielu potrzeb seniorów.